Dni wolne od pracy 2021r.

Zarządzenie Nr 2.2021

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie z dnia 05.01.2021

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm) zarządza się co następuje:

§1

Ustalam w 2021 roku dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie dodatkowe dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy za święta przypadające w soboty:

4 czercwa 2021r. w zamian za ustawowo dzień wolny od pracy- 1 maja 2021r.

24 grudnia 2021r. w zamian za ustawowy dzień wolny od pracy- 25 grudnia 2021r.

§2

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:

  1. Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na dzrzwiach wejściowych do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie.
  2. Zamieszczenie informacji na stronie www.gops.org.pl

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

Możesz również polubić…