Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. (Decyzję w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku). Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. (wysokość wydatków potwierdza zarządca budynku).


(PRZYKŁAD: wniosek złożony w maju, przedstawiamy dochody za luty, marzec, kwiecień a wydatki za kwiecień).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.


(PRZYKŁAD: wniosek złożony w maju – dodatek mieszkaniowy przysługuje od czerwca do listopada).

JAK JEST WYPŁACANY DODATEK

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt.Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk osoby będącej właścicielem domu jednorodzinnego.

CO POWODUJE WSTRZYMANIE DODATKU

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zawiadamia organ przyznający dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, o których mowa w art. 7 ust. 11, obejmujących pełne 2 miesiące, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zaległości. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokale mieszkalne zwraca organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w tych opłatach. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zwraca organowi te kwoty w terminie kolejnych 2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. Jeżeli ryczałt na zakup opału był wypłacany zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, na których spoczywa obowiązek powiadamiania organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w opłatach, zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zwraca także nienależnie wypłacony ryczałt.

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, o których mowa w ust. 1, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ  DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego oraz może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

1) domu pomocy społecznej,

2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

3) schronisku dla nieletnich,

4) zakładzie poprawczym,

5) zakładzie karnym,

6) szkole, w tym w szkole wojskowej

– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji. (aktualnie 31,73 zł).
 

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

ŚREDNI DOCHÓD ZA MIESIĄC

Dochód gospodarstwa domowego obli­cza się, dodając wszyst­kie PRZYCHODY pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych (zaliczka na podatek), składki na ubezpieczenie społeczne (niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów), składkę na ubezpieczenie zdrowotne osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – aktualnie jest to przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2021r. w wysokości 3.288,00 zł.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162) do dochodu przykładowo zalicza się:

-wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia i agencyjnych,
emerytury,
-renty,
-diety radnych/sołtysów,
-dochody z z gospodarstwa rolnego,
-dochody z działalności gospodarczej,
-zasiłki dla bezrobotnych,
-stypendium dla bezrobotnych,
-stypendia szkolne,
-alimenty,
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
-zasiłek chorobowy z KRUS,
-zasiłek macierzyński z KRUS,
-świadczenie rodzicielskie.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

1) jednoosobowym – 40%,

2) wieloosobowym – 30%

– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (aktualnie 6346,15 zł).

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach, o których mowa w art. 2 ust. 3.

POWIERZCHNIA ZAJMOWANEGO LOKALU

Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego. Dodatek przysługuje zatem, jeżeli powierzchnia ta nie przekracza odpowiedniego dla liczby osób metrażu. Nie zawsze jednak przekroczenie powierzchni normatywnej oznacza brak uprawnień do dodatku mieszkaniowego, ponieważ ustawa dopuszcza odstępstwa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział po­wierz­chni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekra­cza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej “normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

Powierzchnia normatywna w ustawie
Dopuszczone odstępstwa

Liczba osób
w gospodarstwie domowym
Normatywna powierzchniaNormatywna powierzchnia
+30%
Normatywna powierzchnia
+50%
135 m245,5 m252,5 m2
240 m252,0 m260,0 m2
345 m258,5 m267,5 m2
455 m271,5 m282,5 m2
565 m284,5 m297,5 m2
670 m291,0 m2105 m2
 • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
 • Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wyma­ga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO 

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa w ust. 3-6, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

1) 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;

2) 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4-osobowym;

3) 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji (aktualnie 31,73 zł).

RYCZAŁT

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

W celu obliczenia wysokości ryczałtu stosuje się średnią cenę 1 kWh energii elektrycznej, ogłaszaną na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642), powiększoną o podatek od towarów i usług. (aktualnie 0,8975).

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację:

1) doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania – za wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału uznaje się równowartość 5 kWh energii elektrycznej na 1 m2 normatywnej powierzchni użytkowej, z uwzględnieniem art. 6 ust. 9 lub

2) ciepłej wody – za wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału uznaje się równowartość 20 kWh energii elektrycznej na każdego członka gospodarstwa domowego, lub

3) gazu przewodowego – za wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału uznaje się równowartość 10 kWh energii elektrycznej w jednoosobowym gospodarstwie domowym oraz równowartość 2 kWh na każdą dodatkową osobę.

Dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX.133.21 Rady Gminy Kalinowo z dnia 2 maja 2021 roku)
 2. Deklaracja o wysokości dochodów (Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX.133.21 Rady Gminy Kalinowo z dnia 2 maja 2021 roku).
 3. Informacja zarządcy budynku bądź innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkaniowy.
 4. Osoby pracujące:
  *Zaświadczenie o dochodach.
 5. Osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  *Zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe, zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy.
 6. Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:
  *zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające dochód z posiadanego przez wnioskodawcę gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy.
 7. Osoby bezrobotne:
  *zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych przez PUP (np. zasiłek dla bezrobotnych, stypendium dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny)
 8. Osoby uczące się:
  *zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy w celu przygotowania zawodowego,
  *zaświadczenie o wysokości stypendium socjalnego
 9. emeryci/renciści
  *dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa lub
  *zaświadczenie z ZUS potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki
 10. Osoby otrzymujące alimenty:
  *Wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny,
  *zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.
 11. Umowa najmu/podnajmu
 12. Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym
 13. Dokument potwierdzający inny tytuł prawny
 14. Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego
 15. Dokument potwierdzający, że osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim lub wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (np. zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności).

Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat.