Konferencja ,,Asysta rodzinna-innowacyjne metody pracy z rodziną”

Projekt „Akademia Rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie  wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Ełk, 06.06.2012r.

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Asysta rodzinna – innowacyjne metody pracy z rodziną”, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2012 roku o godz. 10:30
w sali konferencyjnej w Bursie Szkolnej ul. Sikorskiego 5a w Ełku.

 Tematyka spotkania będzie poświęcona   budowaniu systemu  wspierania  rodziny i pieczy zastępczej oraz nowych rozwiązań ustawowych, w szczególności pracy asystenta rodzinnego
z  rodzinami przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej.

 Przedstawiona będzie prezentacja pracy asystentów rodzinnych na przykładzie  realizowanego projektu  „Akademia Rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich w Gminie Ełk, Kalinowo oraz  Prostki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 Konferencja jest skierowana do przedstawicieli podmiotów realizujących działania
na rzecz rodzin m.in. przedstawicieli władz, przedstawicieli  GOPS/MOPS/PCPR,  pedagogów, kuratorów, psychologów, pracowników socjalnych, pracowników placówek wsparcia dziennego, rodzin zastępczych,  przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych.

 Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
Liczba uczestników ograniczona. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu pisemnie na załączonym formularzu na adres  GOPS w Ełku
(ul. Słowackiego 15B) lub faxem (87-610-06-00) do dnia 19 czerwca 2012r.

 

 

Similar Articles

,,AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANS... W dniu 02.08.2011r.  31 osób biorących udział w projekcie,, Aktywność Moją Szansą” uczestniczyło w działaniach o charakterze środowiskowym skierowanych na integrację społeczną  poprzez umożliwienie korzystania z dóbr
Gminna Strategia Rozwiąz...  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kalinowo  na lata 2012 -2020 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie……………………………………………………………… 4 2. Zgodność celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminny Kalinowo z celami polskich
„Szkolenia i staże... Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie pn. „Szkolenia i staże szansą na uzyskanie doświadczenia/kwalifikacji zawodowych umożliwiających znalezienie zatrudnienia przez niewykwalifikowane osoby bezrobotne i bierne zawodowo zamieszkujące powiat
OGŁOSZENIE – ASYS... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie Ul. Osiedlowa 2 19-314 Kalinowo Tel./Fax 87 629 89 60 Poszukuje kandydata/ki na Asystenta rodziny Rodzaj umowy: umowa zlecenie Termin zatrudnienia: od
ZAPYTANIA OFERTOWE w rama...                                                                                                                     Kalinowo, dn. 17.08.2012r.   Zapytanie ofertowe          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie i wykonanie roll up-
PIERWSZY KONTAKT OSÓB PO... Pierwszy kontakt osób pokrzywdzonych: Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień Ul. Wawelska 29/31 19-300 Ełk – osoby zainteresowane ( uzależnione lub współuzależnione) mogą zgłaszać się codziennie od 7.30