Konferencja ,,Asysta rodzinna-innowacyjne metody pracy z rodziną”

Projekt „Akademia Rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie  wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,

Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Ełk, 06.06.2012r.

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Asysta rodzinna – innowacyjne metody pracy z rodziną”, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2012 roku o godz. 10:30
w sali konferencyjnej w Bursie Szkolnej ul. Sikorskiego 5a w Ełku.

 Tematyka spotkania będzie poświęcona   budowaniu systemu  wspierania  rodziny i pieczy zastępczej oraz nowych rozwiązań ustawowych, w szczególności pracy asystenta rodzinnego
z  rodzinami przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej.

 Przedstawiona będzie prezentacja pracy asystentów rodzinnych na przykładzie  realizowanego projektu  „Akademia Rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich w Gminie Ełk, Kalinowo oraz  Prostki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 Konferencja jest skierowana do przedstawicieli podmiotów realizujących działania
na rzecz rodzin m.in. przedstawicieli władz, przedstawicieli  GOPS/MOPS/PCPR,  pedagogów, kuratorów, psychologów, pracowników socjalnych, pracowników placówek wsparcia dziennego, rodzin zastępczych,  przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych.

 Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
Liczba uczestników ograniczona. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu pisemnie na załączonym formularzu na adres  GOPS w Ełku
(ul. Słowackiego 15B) lub faxem (87-610-06-00) do dnia 19 czerwca 2012r.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Podobne wpisy

,,AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZA... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie realizuje projekt systemowy ,,Aktywność Moją Szansą”. Wsparciem projektu zostało objętych 26 osób, które zostały podzielone na  2 grupy.50 %  uczestników stanowią
PROGRAM AKTYWNOŚCI LOK... Uczestnicy projektu  w ramach  Programu Aktywności Lokalnej odbyli zajęcia w pracowni psychologicznej w Ełku. Celem tych zajęć było poznanie metod i technik badawczych stosowanych  w badaniach psychologicznych.
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ,,... W dniu  19.11.2014r.    w Restauracji Kalinka odbyło się spotkanie podsumowujące dla uczestników projektu systemowego ,,Aktywność  Moją  Szansą” , którego celem był wzrost aktywności społecznej , zawodowej, edukacyjnej
OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALINOWIE REALIZUJE OD 01.01.2014r. DO 31.12.2014r. PROJEKT ,, AKTYWNOŚC  MOJĄ SZANSĄ ” W RAMACH PRIORYTETU VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.1, PROGRAMU OPERACYJNEGO
OGŁOSZENIE O WYNIKACH ... Do rekrutacji zastosowano następujące metody naboru:: 1. otwarty nabór ogłoszony został na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie  www.gops.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń. 2.dokumenty można było
PIERWSZY KONTAKT OSÓB PO... Pierwszy kontakt osób pokrzywdzonych: Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień Ul. Wawelska 29/31 19-300 Ełk – osoby zainteresowane ( uzależnione lub współuzależnione) mogą zgłaszać się codziennie od 7.30