OGŁOSZENIE

 

 

Projekt  „Aktywność moją szansą”

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

 

OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie

ul. Osiedlowa 2

19-314 Kalinowo

tel. 087 629-89-60

Poszukuje pracownika na zastępstwo:

PRACOWNIK SOCJALNY POKL

 

Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo
Termin zatrudnienia: maj 2012

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 – ze zm.)
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 – ze zm.)

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego
 2. Preferowane wykształcenie wyższe.
 3. Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność.
 4. Umiejętność analizy dokumentów i aktów prawnych oraz sporządzania projektów dokumentów.
 5. Inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
 6. Nieposzlakowana opinia (mile widziane referencje).
 7. Znajomość pracy biurowej.
 8. Obsługa komputera ze znajomością pakietu MS Office.
 9. Prawo jazdy kat. B. 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu POKL należy w szczególności:

 1. prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań wynikających z programów przyjętych do realizacji przez Ośrodek
 2. utrzymywanie stałego kontaktu z grupą beneficjentów, biorących udział w projekcie
 3. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, rozpoznawanie i ustalanie potrzeb klientów oraz proponowanie optymalnej pomocy społecznej z uwzględnieniem możliwości Ośrodka
 4. bieżące monitorowanie realizacji kontraktów socjalnych oraz egzekwowanie zawartych ustaleń a także współpraca z innymi pracownikami socjalnymi w tym zakresie
 5. terminowe informowanie inspektora d/s płac i świadczeń rodzinnych o konieczności zgłoszenia lub wyrejestrowania świadczeniobiorców do ubezpieczenia zdrowotnego
 6. organizacja poszczególnych działań projektowych oraz czuwanie nad zapewnieniem pełnej frekwencji ze strony beneficjentów w czasie trwania działań , szkoleń , kursów itp.
 7. wprowadzanie danych do Formularza PEFS 2007 i ich aktualizowanie
 8. prowadzenie wszelkiej niezbędnej na stanowisku pracy dokumentacji oraz akt beneficjentów projektu POKL
 9. przygotowywanie pism w zakresie realizacji działań projektowych
 10. bieżąca aktualizacja wiedzy, zaznajamianie się z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi czynności wykonywanych na stanowisku pracy
 11. wykonywanie innych poleceń służbowych Kierownika Ośrodka

Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Oświadczenie o niekaralności
 4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 5. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, staż  i przebieg zatrudnienia,

*wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926)”
Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty wraz z dokumentami należy składać osobiście lub korespondencyjnie do dnia 27 kwietnia 2012 roku, do godziny 14.00 z adnotacją: „Pracownik socjalny POKL” na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie, ul. Osiedlowa 2, 19 -314 Kalinowo.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

 TERMIN  SKŁADANIA  DOKUMENTÓW  APLIKACYJNYCH  WYDŁUŻA  SIĘ  DO  DNIA  04.05.2012R.

                                                                                                                                                                                                                                                              Projekt  współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                                                                                               Kierownik

                                                                                                    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                               w Kalinowie

                                                                                                                                    Ewa Rak

Print Friendly, PDF & Email

Podobne wpisy

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KO... Projekt „Akademia Rodziny” model lokalnego systemu reintegracji społecznej na terenach wiejskich Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie  wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1
Fundusz alimentacyjny Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2012 r.,
Gminna Strategia Rozwiąz...  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kalinowo  na lata 2012 -2020 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie……………………………………………………………… 4 2. Zgodność celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminny Kalinowo z celami polskich
                                                                                                                                                    Załącznik do                                                                                                              Zarządzenia                                                                                                                Kierownika   Gminnego Ośrodka                                                                     Pomocy Społecznej w   Kalinowie z dnia 30.03.2012       REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W KALINOWIE Rozdział
OGŁOSZENIE WNIOSKI  O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO BĘDĄ  PRZYJMOWANE OD DNIA  01.08 2011R. W związku z tym, że na nowy okres zasiłkowy 2011/2012 będą zakładane nowe
,,Aktywność Moją Sza... W ramach Aktywnej Integracji 31 osobowa grupa uczestników projektu objęta kontraktami socjalnymi wzięła udział w warsztatach ,,Przemoc Stop” prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera Pana Adama Jankowskiego. W ramach