Projekt ,,Aktywność Moją Szansą” 2013r.

W dniu 07.06.2013r. odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie spotkanie promocyjno- informacyjne dotyczące  projektu systemowego ,,Aktywność Moją Szansą” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na spotkaniu zostały przedstawione planowane działania w ramach projektu:

DZIAŁANIA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM „AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ” W ROKU 2013

 

      BO- Beneficjent Ostateczny, uczestnik projektu

       AI – Aktywna Integracja, działania w projekcie

 

I. INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

1. Warsztaty kompetencji psychospołecznych dla 21 BO – 2 grupy x 36h (72h). Program obejmuje: zajęcia motywacyjne i aktywizacyjne, asertywność komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, stres, autoprezentacja (VI, VIII 2013)

2.Warsztat zarządzania budżetem domowym dla 21 BO- 2 grupy x 18h (36h). Program obejmuje: analiza potrzeb, planowanie wydatków, sposoby oszczędzania, zagrożenia kredytowe (VII-VIII 2013)

3.Warsztat przemoc stop dla 21 BO- 2 grupy x 18h (36h).Program obejmuje: procedurę Niebieskiej Karty, definicje przemocy, instytucje udzielające pomocy ofiarom przemocy, praktyczne ćwiczenia z samoobrony, (VIII, IX 2013)

4.Warsztat gotowania dla 21 BO 2 grupy x 66h ( 132h). Program obejmuje: planowanie zakupów, ekonomiczne przygotowywanie  posiłków, zdrowe odżywianie, estetyka przygotowania .i podawania posiłków, które mogą stać się inspiracją do rozwoju zawodowego (VII-X 2013)

5. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla 21 BO- 2 grupy x 54h (108h).Program obejmuje: planowanie rodziny, rozwiązywanie  konfliktów, prawidłowe relacje rodzic-dziecko, podział obowiązków, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji rodzinnych (VII- XI 2013)

Praktyczne warsztaty wyjazdowe dla rodziców i ich dzieci (1 rodzic + 1 dziecko) zwierzęta, quizy i zabawy na temat zwierząt połączone z praktycznym wykorzystaniem umiejętności wychowawczych nabytych podczas warsztatów. Cel: wzmocnienie więzi rodzic-dziecko, utrwalenie umiejętności nabytych podczas warsztatów umiejętności wychowawczych które w perspektywie mogą  przyczynić się do poprawy relacji w rodzinie i prawidłowego funkcjonowania w środowisku (21 BO + 21 otoczenie, transport, catering, bilety wstępu, NW).

 II. INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

1. Warsztaty doradztwa zawodowego (21 BO AI)- 2 grupy 2x 18h (36h).Program obejmuje: opracowywanie dokumentów aplikacyjnych, (CV, list motywacyjny, podanie), rozmowa kwalifikacyjna, metody aktywnego poszukiwania pracy (VI, 2013)

III. INSTRUMENT AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ:

1. Szkolenie z rękodzieła dla 21 BO – 2 grupy x 54h(108h)Program obejmuje: wykorzystanie zasobów własnych do podniesienia jakości życia w obszarze estetyki, rozbudzenia zainteresowań i umiejętności które mogą stać się inspiracją do rozwoju zawodowego (VII-X 2013)

2.warsztaty wyjazdowe do spółdzielni socjalnej dla 21 BO (transport, catering, bilety wstępu, NW). Program wyjazdu obejmuje: poznanie funkcjonowania spółdzielni socjalnej, rozbudzenie zainteresowań i umiejętności interpersonalnych w grupie ( X 2013)

3. Warsztaty wyjazdowe edukacyjno- integracyjny do Ekomuzeum dla 21 BO ( 21 BO -2013)(transport, catering, bilety wstępu, NW) . Wyjazd skierowany jest na edukacje, integrację BO poprzez umożliwienie skorzystania z dóbr ekonomii społecznej .

 IV. INSTRUMENT AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ

1.Grupowa terapia psychologiczna dla 21 BO – 2 grupy x 18h (36h).Program obejmuje: definiowanie i wspólne rozwiązywanie problemów BO, praca pod nadzorem psychologa (X-XII 2013)

W ramach działań aktywnej  integracji przewiduje się wsparcie towarzyszące: ubezpieczenie . NW, materiały szkoleniowe, catering, gops będzie opłacał składki na ub. zdrowotne. jeżeli nie przysługuje dla BO z innego tytułu, zasiłki celowe na dojazdy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie złożyły wstępne deklaracje.

projekt 2013 005 projekt 2013 001 projekt 2013 003

projekt 2013 004 

 

Similar Articles

Warsztaty w ramach projek... W ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie ,,Aktywność Moją Szansą” dla uczestników biorących w nim udział  odbyły się szkolenia z rękodzieła . Program
PIERWSZY KONTAKT OSÓB PO... Pierwszy kontakt osób pokrzywdzonych: Poradnia leczenia uzależnień i współuzależnień Ul. Wawelska 29/31 19-300 Ełk – osoby zainteresowane ( uzależnione lub współuzależnione) mogą zgłaszać się codziennie od 7.30
,,AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZAN... W ramach aktywnej integracji dla uczestników projektu ,,Aktywność  moją szansą” odbywają się warsztaty gotowania. Program obejmuje: planowanie zakupów, ekonomiczne przygotowywanie posiłków, zdrowe odżywianie, estetykę przygotowania i podawania
Ośrodek pomocy pokrzywdz...
PROGRAM AKTYWNOŚCI LOK... Uczestnicy projektu  w ramach  Programu Aktywności Lokalnej odbyli zajęcia w pracowni psychologicznej w Ełku. Celem tych zajęć było poznanie metod i technik badawczych stosowanych  w badaniach psychologicznych.
Nabór na stanowisko Spec... Projekt „Aktywność moją szansą” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej