PRZETARG NIEOGRANICZONY – Usługi szkoleniowe w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ”

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

 

Usługi szkoleniowe w ramach projektu

AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ”

realizowanego przez

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

 

 1. 1.      NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie

Adres: ul. Osiedlowa 2, 19 – 314 Kalinowo

tel.  87 629-89-60

fax. 87 629-89-60

NIP: 848-167-61-22

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone: na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl  , w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego (tablice ogłoszeń w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie) oraz na stronie internetowej: bip.kalinowo.pl

 1. 2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 pkt 8  z zachowaniem zasad określonych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą „Prawo zamówień publicznych”.

 1. 3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń/warsztatów i działań w ramach instrumentów integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej łącznie dla 26 osób – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie w ramach projektu „Aktywność moją szansą” Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w  różnych zakresach tematycznych w ramach instrumentów aktywnej integracji. Miejsce przeprowadzenia i zorganizowania usług szkoleniowych dla wszystkich części zamówienia musi znajdować się w Kalinowie dla grupy I (13 osób) i grupy II (13 osób – osoby w wieku 15-18 lat) w Pisanicy. Grupie II należy zapewnić transport (tam i z powrotem) do miejsca szkolenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

2.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych

Kod CPV:    80.57.00.00-0 nazwa: usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

3.Postanowienia ogólne:

Zamawiający nie przewiduje:

zawarcia umowy ramowej;

– zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7  ustawy Pzp

przeprowadzenia aukcji elektronicznej;

zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

dynamicznego systemu zakupów;

rozliczenia w walutach obcych;

udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza:

składania ofert częściowych;

składania ofert wariantowych;

– porozumiewania się drogą elektroniczną.

 

Zamawiający żąda wskazania w ofercie Wykonawcy tej części zamówienia, której wykonanie powierzy on podwykonawcom.

4.Zasady uczestnictwa:

1) Ofertę mogą złożyć wykonawcy spełniający warunki określone ustawą Pzp oraz niniejszej      SIWZ.

2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie.

3) Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) Oferty wspólne przedstawione przez dwóch lub więcej Wykonawców jako partnerów          (np. konsorcjum), będą musiały spełniać następujące wymagania:

a) oferta będzie zawierać informacje wymienione w dziale 6 ,

b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji,

c) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie       z jej postanowieniami,

d) jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony jako lider, który będzie upoważniony do reprezentowania konsorcjum w kontaktach i rozliczeniach z zamawiającym.

 

 

 1. 4.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Od dnia podpisania umowy do 10 grudnia 2012 r. 

 1. 5.      OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

 1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który uzyskał:

-wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który:

Wykonał co najmniej jedną usługę  w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (w zakresie prowadzenia szkoleń-warsztatów z zakresu integracji społecznej o wartości min 50 tys. zł brutto)

  3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, dysponowanie następującymi osobami:

Trener – psycholog, posiadający:

 • wykształcenie wyższe – mgr psychologii,

Trener – doradca zawodowy, posiadający:

 • wykształcenie wyższe kierunek – doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego

Trener – stylista i wizażysta, posiadający:

 • wykształcenie min średnie kierunkowe,

Trener – warsztatu ABC zarządzania budżetem domowym, posiadający:

 • wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania,

Trener  warsztatów rękodzieła , posiadający:

 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,

Trener – warsztatu „Przemoc stop”  posiadający:

 • doświadczenie min. 1 rok w prowadzeniu ćwiczeń z zakresu samoobrony

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji finansowej i

ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający nie wyznacza szczegółowego

warunku w tym zakresie.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przekłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wg zasady spełnia/ nie spełnia) na podstawie dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do  wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

 

 1. 6.      WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU    W POSTĘPOWANIU

I.        W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru na Zał. nr 2 do SIWZ,

 

2.  wykaz co najmniej jednej usługi  wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (w zakresie prowadzenia szkoleń-warsztatów z zakresu integracji społecznej o wartości min 50 tys. zł brutto), z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;

3.zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez właściwy wojewódzki urząd pracy;

4.oświadczenie Wykonawcy, że zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych jest aktualne (wyłącznie według wzoru Zamawiającego – Zał. nr 5),

5. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia (wyłącznie według wzoru Zamawiającego – zał. nr 4),

 

II. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy, złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru na Zał. nr 3 do SIWZ,

aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 3: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

 

Dokumenty, o których mowa w  lit. a  , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w  lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia publicznego , dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy  z Wykonawców oddzielnie.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2009 r.  Nr 226, poz. 1817 ) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

 

 

 1. 7.      INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO    

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA  SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem ( Fax potwierdzony pisemnie).

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo Fax: 87 629 89 60

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Ewa Rak – kierownik GOPS , w godzinach urzędowania tj. w każdy dzień roboczy od godziny 7ºº do 15ºº tel. 87 629 89 60

       8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie    treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytanie na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, , przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (bip.kalinowo.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na stronie internetowej (bip.kalinowo.pl).

 

9.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

10.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

 

Wymagany termin związania ofertą: 30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ustawy – Pzp).

11.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1.      Wymagania i zalecenia ogólne:

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1)   Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim,  w formie pisemnej, w sposób zapewniający pełną czytelność jej treści.

Wszystkie oświadczenia i zaświadczenia składane przez oferentów wymagają formy pisemnej.

Oferta musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2)    W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osoby udzielające pełnomocnictwa) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

3)   Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych   w SIWZ. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników do oferty należy dołączyć uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy będącego spółką cywilną nie jest podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca się dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających umocowanie tych wspólników do dokonywania czynności w imieniu spółki z pominięciem pozostałych wspólników, np. umowę spółki, uchwałę wspólników itp.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zastrzega, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania,  powinny zostać wskazane w formularzu oferty (zał. nr 1 do SIWZ) i złożone w ofercie,  w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują  żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Pzp.

Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność                          z oryginałem (podpis i pieczęć imienna) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy – podpisującego ofertę.

Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone  przez Wykonawcę.

Wykonawca zamieści ofertę w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu do otwarcia ofert. Oferta powinna być zaadresowana do zamawiającego, na adres podany w SIWZ oraz powinna posiadać oznaczenie: „Przetarg nieograniczony –  Usługi szkoleniowe w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie

– nie otwierać przed 10.08.2012 roku,  godz. 1010 .

4)      W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy (z określeniem siedziby)  wszystkie podmioty składające ofertę wspólną , z zaznaczeniem pełnomocnika.

Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i  zabezpieczone w sposób zapobiegający jej zdekompletowaniu .

Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań, a wszystkie jej strony były parafowane.

Wymaga się, aby wszelkie poprawki w ofercie były dokonane w sposób czytelny         i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

2.       Zmiany i wycofanie oferty

1)      Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane                       w ten sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA OFERTY.

Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE OFERTY.

3.      Zawartość oferty:

1)      wypełniony formularz oferty (zał. nr 1);

dokumenty  i oświadczenia wymienione w dziale 6;

Pełnomocnictwo do reprezentowania w przypadku Wykonawców występujących wspólnie.

2)      program zajęć wraz z przewidywanym harmonogramem każdego szkolenia/warsztatu (w poszczególnych zakresach tematycznych) z wyszczególnieniem: podziałów na grupy, dat, godzin, tematów zajęć, wykładowcy, i miejsca szkolenia – opracowany zgodnie z warunkami  Zamawiającego.

 

 

12.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1. Składanie ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 5  (księgowość).

Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2012 r. o godz. 1000

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

 

2.Otwarcie ofert.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2012 r. o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego, to jest w GOPS, w pokoju nr 6. Otwarcie ofert jest jawne.

Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone nie zostaną otwarte                   i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zostaną podane informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Pzp.

Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert, zawierający informacje zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający odrzuci oferty podlegające odrzuceniu, zgodnie z art. 89 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

13.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 

1.    Jedynym kryterium ustalenia ceny oferty będzie w 100 % zaproponowana przez 

wykonawcę w ofercie jej ryczałtowa cena brutto, podana cyfrowo i słownie.

2.Cena ryczałtowa podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: ewentualne opłaty i podatki, włącznie z obowiązującą stawką podatku VAT i innych niezbędnych do wykonania zamówienia w całości. Podana cena ryczałtowa będzie obowiązywać w całym okresie ważności zamówienia. Cena ryczałtowa musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług zgodną z obowiązującymi przepisami.

Omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny poprawiane będą zgodnie z zasadami wynikającymi
z art. 87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 14.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW   I SPOSOBU OCENY OFERT

 

 1.  Oceny ofert będzie dokonywała komisja zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Kryterium oceny ofert: cena ryczałtowa 100 pkt, wyliczona wg następującego wzoru:

w =

gdzie:                w   –  wynik, ilość punktów  (w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku).

Cn –  cena ryczałtowa najniższa          

Cp –  cena ryczałtowa oferty badanej

2.  Ocenie w oparciu o w/w kryterium oceny ofert poddawane będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w kryterium cena ryczałtowa ofercie, która zaoferuje najniższą cenę ryczałtową.

 

W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie ryczałtowej, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen ryczałtowych wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

3. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza                        w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

 15.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 1. Po dokonaniu wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminach określonych w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy, w terminie wskazanym przez zamawiającego należy dostarczyć oryginał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców lub kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawców lub Pełnomocnika powołanego do ich reprezentowania.

W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba że zachodzą przesłanki powodujące konieczność unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 16.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

           

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

17.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

           

            Postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia. Opis i warunki tych zmian są zamieszczone w §14 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

 

18.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy   Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1)      wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

odrzucenia oferty odwołującego.

 

Zatwierdzam: dnia 1 sierpnia 2012 roku

 

Kierownik GOPS

Ewa Rak

 

 

 

Similar Articles

,, AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZ... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie już po raz kolejny rozpoczął realizację projektu systemowego „Aktywność Moją Szansą”. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej , zawodowej, edukacyjnej
ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe Nr sprawy 5  /2013   1.  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie zaprasza do złożenia     oferty na: wykonanie usługi cateringowej: organizacja spotkania podsumowującego
„AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZAN... W dniu  10.12.2012r.    w Restauracji Kalinka odbyło się spotkanie podsumowujące dla uczestników projektu systemowego ,,Aktywność  Moją  Szansą” , którego celem był wzrost aktywności społecznej , zawodowej, edukacyjnej
OGŁOSZENIE WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY TRWAJĄCY OD 01.11.2012R. DO 31.10.2013R. O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH BĘDĄ PRZYJMOWANE OD  1 WRZEŚNIA 2012R.
OGŁOSZENIE- nabór na As... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie ul.Osiedlowa 2 19-314 Kalinowo Tel./Fax 87 629 89 60 Poszukuje kandydatów na Asystenta rodziny Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo Termin zatrudnienia:  od
OGŁOSZENIE     Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 (trwający od 01 października 2014r. do 30 września 2015r. ) o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą