STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KALINOWIE

Dane ogłoszonego aktu :

-rodzaj aktu                                                      Uchwała
-numer aktu                                                     XII/84/12
-organ wydający                                           Rada Gminy Kalinowo
-data aktu                                                         2012-02-28
-tytuł aktu                                                       w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka
                                                                              Pomocy Społecznej w Kalinowie

 

Miejsce ogłoszenia :

-Nazwa dziennika urzędowego            Dziennik Urzędowy Województwa
                                                                          Warmińsko- Mazurskiego

-Rocznik                                                         2012
-Pozycja                                                         1164
-Data ogłoszenia                                          30 marca 2012
          

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W  KALINOWIE

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie, zwany dalej „Ośrodkiem” utworzony został na mocy Uchwały Nr XII/47/90 Gminnej Rady Narodowej w Kalinowie z dnia 28 lutego 1990r.

§ 2

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie jest  jednostką organizacyjną Gminy Kalinowo.
 2. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Kalinowo
 3. Ośrodek ma swoją siedzibę w Kalinowie przy ul. Osiedlowej 2
 4. Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową o treści: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

            19-314 Kalinowo,ul. Osiedlowa 2, tel.087 629 89 60,Regon 519462374, NIP 848-16-76-122

 

Zakres działania Ośrodka

§ 3

 1. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenie niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 2. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

§ 4  

 1. Działalność w zakresie pomocy społecznej polega w szczególności na:

– przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

– pracy socjalnej;

– prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

– analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

– realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

– rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych

  potrzeb;

 

§ 5

 1. Ośrodek jest realizatorem zadań gminy z zakresu pomocy społecznej:

a) zadań własnych o charakterze obowiązkowym, w szczególności:

–      opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

–      sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;

–      udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

–      przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

–      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

–      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

–      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;

–      przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;

–      opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

–      praca socjalna;

–      organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

–      prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

–      tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

–      dożywianie dzieci;

–      sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

–      kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

–      pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

–      sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

–      przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

–      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;

b) zadań własnych gminy, w szczególności:

–      przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

–      przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

–      prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

–      podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

–      współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;

c) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę:

–      organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

      zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

–      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

–      prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

–      realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

–      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a  ustawy o pomocy społecznej;

–      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

–      wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

§ 6 

W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi;

§ 7

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych w zakresie ustalania prawa do zasiłku, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych .

§ 8

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie:

–      ustalania prawa, przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

–      podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych;

–      przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego – na zasadach określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 § 9 

Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i egzekucji wynikającej z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

 § 10 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodzinyoraz wydawania w tych sprawach decyzji.   

 § 11

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

 

 § 12 

Ośrodek Pomocy Społecznej przy realizacji zadań statutowych współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, innymi jednostkami pomocy społecznej, administracją rządową i samorządową, sądami i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu działania Ośrodka.

 

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

 § 13

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt;
 2. Kierownik działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Wójta;
 3. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, za właściwą organizację pracy, kontrolę realizacji zadań, zarządza jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem;
 4. Kierownik Ośrodka otrzymuje upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, ubezpieczeń zdrowotnych oraz świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej. Upoważnienie o którym mowa  może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka;
 5. Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

 § 14

Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka i zakres czynności na stanowiskach pracy określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

 

 § 15

Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

Gospodarka finansowa

§ 16 

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki- zgodnie z uchwałą budżetową Gminy
 3. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
 4. Ośrodek zatrudnia Głównego Księgowego, zapewniającego obsługę finansową.

 

 

§ 17

Środki finansowe na prowadzenie Ośrodka zapewniają:

 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski na zadania zlecone Gminie;
 2. Rada Gminy Kalinowo na zadania własne Gminy

 

Nadzór i kontrola

 

§ 18

 

 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.
 2. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie realizacji zadań zleconych sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 19

 

Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Rady Gminy Kalinowo

 

 

 

Podobne wpisy

e-mail: gops-kalinowo@elknet.pl
Informacja z wyboru zgło... Informacja z wyboru zgłoszonych ofert na stanowisko: Specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji Projektu „Aktywność moją szansą” 1. Rodzaj umowy:umowa zlecenia (30 godzin) 2. Ogłoszenie:specjalista ds.
OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALINOWIE REALIZUJE OD 01.01.2013r. DO 31.12.2013r. PROJEKT ,, AKTYWNOŚC  MOJĄ SZANSĄ ” W RAMACH PRIORYTETU VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE 7.1.1, PROGRAMU OPERACYJNEGO
„ AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZ... W ramach projektu „ Aktywność   Moja  Szansą „ 31 osobowa grupa objęta kontraktem socjalnym bierze udział w warsztatach z doradztwa zawodowego. Uczestnicy dzięki tym zajęciom : –
Warsztaty wyjazdowe w ram... W ramach projektu ,, Aktywność Moją Szansą” w dniu  08.09.2014r. odbyły się warsztaty wyjazdowe edukacyjno- integracyjne do Ekomuzeum  dla 50 uczestników projektu. Wyjazd skierowany był na edukację,
OGŁOSZENIE Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od