Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KALINOWIE

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie, zwany dalej „Ośrodkiem” utworzony został na mocy Uchwały Nr XII/47/90 Gminnej Rady Narodowej w Kalinowie z dnia 28 lutego 1990r.

§ 2

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie jest jednostką organizacyjną Gminy Kalinowo.
 2. Obszarem działania Ośrodka jest teren Gminy Kalinowo
 3. Ośrodek ma swoją siedzibę w Kalinowie, ul. Osiedlowa 2
 4. Ośrodek posługuje się pieczęcią nagłówkową o treści: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 19-314 Kalinowo, ul. Osiedlowa 2, tel. 87 629 89 60, Regon 519462374, NIP 848-16-76-122.

Zakres działania Ośrodka

§ 3

 1. Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenie niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 4

Działalność w zakresie pomocy społecznej polega w szczególności na:

– przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

– pracy socjalnej;

– prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

– analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy

społecznej;

– realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

– rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach

zidentyfikowanych potrzeb;

§ 5

 1. Ośrodek jest realizatorem zadań gminy z zakresu pomocy społecznej:

a) zadań własnych o charakterze obowiązkowym, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
 • dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 • pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 • utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

b) zadań własnych gminy, w szczególności:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
  • opracowanie i realizacja projektów socjalnych;
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 • współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacja Programu Aktywizacja i Integracja o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

c) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę:

 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,

posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt

ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;

 • wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;

§ 6

W realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi;

§ 7

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone ustawą o świadczeniach rodzinnych w zakresie ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków, przyznawania i wypłacania świadczeń.

§ 8

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w zakresie:

 • ustalania prawa, przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 • podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych;
 • przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego – na zasadach określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

§ 9

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania określone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, przyznawania i wypłacania świadczeń.

§ 10

Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje czynności związane z egzekucją nienależnie pobranych świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych,

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

§ 11

Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

§ 12

Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

§ 13

Ośrodek Pomocy Społecznej przy realizacji zadań statutowych współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, innymi jednostkami pomocy społecznej, administracją rządową i samorządową, sądami i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu działania Ośrodka.

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§ 14

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Wójt;
 2. Kierownik działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Wójta;
 3. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, za właściwą organizację pracy, kontrolę realizacji zadań, zarządza jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem;
 4. Kierownik Ośrodka otrzymuje upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, ubezpieczeń zdrowotnych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego. Upoważnienie o którym mowa może być udzielone innej osobie na wniosek Kierownika Ośrodka;
 5. Kierownik Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 15

Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka i zakres czynności na stanowiskach pracy określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

§ 16

Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Gospodarka finansowa

§ 17

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki- zgodnie z uchwałą budżetową Gminy
 3. Ośrodek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.
 4. Ośrodek zatrudnia Głównego Księgowego, zapewniającego obsługę finansową.

§ 18

Środki finansowe na prowadzenie Ośrodka zapewniają:

 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski na zadania zlecone Gminie;
 2. Rada Gminy Kalinowo na zadania własne Gminy

Nadzór i kontrola

§ 19

 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.
 2. Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie realizacji zadań zleconych sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 20

Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Rady Gminy Kalinowo.

UCHWAŁA Nr XIX//16

Rady Gminy Kalinowo

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kalinowie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446), oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)

Rada Gminy Kalinowo uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kalinowie w nowym brzmieniu, stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/84/12 Rady Gminy Kalinowo z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kalinowo.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Głębocki

Możesz również polubić…