ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

 1. Formularz ofertowy (zał. nr 1);

Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu (zał. nr 2 i 3);

wykaz osَb, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do wykonania przedmiotu zam. (zał. nr 4);

oœwiadczenie Wykonawcy, że zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych jest aktualne (zał. nr 5);

Projekt – umowy (zał. nr 6);

Opis przedmiotu zamówienia ( zał. nr 7)

 

 Załącznik nr 1

 

………………………….                                            …………………………. dnia …………………….

Pieczęć oferenta

 

 

O F E R T A

 

 

 

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej

w  Kalinowie

 

 

W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony pn.:

 

Usługi szkoleniowe

w ramach projektu AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ”

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie

 

składamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

 

1. Oferta jest złożona przez …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     działającego w imieniu:

n własnym*

spółki cywilnej* składającej się z:

a)    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

 1. 1.   Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym:

 

brutto: ………………………………………………………………………………………………………………….. słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. 2.   Oświadczamy, że przed sporządzeniem niniejszej oferty zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia opracowaną przez Zamawiającego dla niniejszego zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

 

 1. 3.   Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zamówienie zostanie wykonane w nieprzekraczalnym terminie do: 10.12.2012 r. z uwzględnieniem wymaganych terminów wykonania za realizację szkoleń w poszczególnych zakresach tematycznych określonych w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla niniejszego zamówienia.

 

 1. 4.   Oświadczamy, że niżej wymieniony zakres zamówienia zostanie wykonany przez następujących podwykonawców:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. 1.   Oświadczamy, że akceptujemy wszystkie postanowienia, które zostały zawarte we „wzorze umowy” opracowanym dla niniejszego postępowania i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z jej postanowieniami.

Oświadczamy, że w ramach wynagrodzenia określonego w naszej ofercie, poniesiemy wszelkie koszty niezbędne dla właściwej realizacji zamówienia.

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Oferta zawiera ………… stron kolejno ponumerowanych, trwale zszytych  i  opatrzonych pieczęcią Wykonawcy.

Oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:  tak / nie *

 

 

………………………………………………………

pieczęć i podpisy osób upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

 

Oświadczenie

  My, niżej podpisani

 

……………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

 

1)  posiadamy uprawnienia / będziemy posiadać uprawnienia* do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)       posiadamy  / będziemy posiadać*   wiedzę i doświadczenie;

3)       dysponujemy / będziemy dysponować* odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)       znajdujemy się / będziemy znajdować się* w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 …………………. dnia ………….. 2012 r.

 

 

 

………………………………………………………………………

                                                                                                                                                    (podpis, podpisy osób upoważnionych)

 

*  niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

 

 

Oświadczenie

  My, niżej podpisani

 

……………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

 

 …………………. dnia ………….. 2012 r.

 

 

……………………………………………………………………..

                                                                                                                                                   (podpis, podpisy osób upoważnionych)

 

 

 

Załącznik nr 4

………………………………                                                                                      …………………………………dnia ……………………

           pieczęć firmy                                                                              

 

WYKAZ  OSÓB  KTÓRYMI  DYSPONUJE  LUB  BĘDZIE  DYSPONOWAŁ

 

WYKONAWCA DO  WYKONANIA  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

 

 

Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………….

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Usługi szkoleniowe

w ramach projektu AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ”

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie

 

oświadczam, że:

a)      dysponuję niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: *)

na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia będę dysponował niżej wymienionymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: *)

 

Lp.

Imię i nazwisko

Wykształcenie

(poziom i kierunek)

Doświadczenie

zawodowe

Dodatkowe

kwalifikacje

          
          
          
          
          
          
         
         

 

Zał.

 1. 1.    Kopie dokumentów (np. zaświadczenie o ukończeniu kursu, dyplom ukończenia szkoły wyższej, umowa o pracę lub inny) potwierdzające, że w/w osoby są zdolne do wykonania zamówienia – posiadają wiedzę teoretyczną lub praktyczną odpowiadającą całemu zakresowi szkoleń.
 2. 2.    Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia – tylko w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie nie dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

*) Właściwe podkreślić

                                                                           

……………………………………………………

pieczęć i podpisy osób upoważnionych do

                                                                                 reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym

 

 

Załącznik nr 5

 

………………………………                                                                                                    …………………………………dnia ……………………

           pieczęć firmy                                                                              

OŚWIADCZENIE

 

 

Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………….

 

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Usługi szkoleniowe

w ramach projektu AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ”

realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie

 

oświadczam, że:

zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych wydawane przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. Nr 236 poz. 2365) jest aktualne w roku bieżącym tj. 2012, co jest jednoznaczne z tym, iż nadal prowadzimy działalność szkoleniową.

……………………………………………………

pieczęć i podpisy osób upoważnionych do

                                                                              reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym

 

 

Załącznik nr 6

„WZÓR UMOWY”

 

UMOWA

 

zawarta w dniu …………………. 2012 r. w Kalinowie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kalinowie ul. Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Ewę Rak – Kierownika

a ……………………………….

reprezentowanym  przez:

………………………………….

zwanym  dalej  Wykonawcą, o następującej treści:

 

§ 1.

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. Usługi szkoleniowe w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie.

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń/warsztatów i działań w ramach instrumentów integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej łącznie dla 26 osób – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie w ramach projektu „Aktywność moją szansą” Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w  różnych zakresach tematycznych w ramach instrumentów aktywnej integracji społecznej. Miejsce przeprowadzenia i zorganizowania usług szkoleniowych dla wszystkich części zamówienia musi znajdować się w Kalinowie dla grupy I (13 osób) i grupy II (13 osób – osoby w wieku 15-18 lat) w Pisanicy. Grupie II należy zapewnić transport (tam i z powrotem) do miejsca szkolenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania określony jest w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla niniejszego zamówienia, który stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 

§ 2.

Wymagany termin rozpoczęcia usług: od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin zakończenia usług: 10.12.2012 z uwzględnieniem wymaganych terminów wykonania za realizację szkoleń w poszczególnych zakresach tematycznych określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

 

 

§ 3.

 1. 1.   Wynagrodzenie  ryczałtowe za  wykonanie  przedmiotu  umowy  ustala  się  zgodnie z ofertą,

na  kwotę brutto: ……………… zł.

słownie: ……………………………….

 

 1. 2.   Określone w ust. 1  wynagrodzenie  dotyczy  całego  zakresu  usług  ujętego   w niniejszej umowie  w tym również wszelkich opłat  związanych  z  realizacją  całego zadania.

 

§ 4.

Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy listy uczestników szkoleń.

 

§ 5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany uczestnika szkolenia, na wypadek gdyby osoba skierowana zrezygnowała z dalszego w nich uczestnictwa 

§ 6.

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń zgodnie programem zajęć i harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 7.

Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia (na czas trwania szkoleń) od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego.

 

§ 8.

Wykonawca zapewni warunki szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym też na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 z późn. zm.).

§ 9.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) kontroli przebiegu i efektywności szkoleń oraz frekwencji jego uczestników,

b) udziału przedstawiciela Zamawiającego w prowadzonych przez Wykonawcę zajęciach,

c) uczestnictwa przedstawiciela Zamawiającego w rozdaniu certyfikatów ukończenia szkoleń.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy lub osób trzecich, znajdujące się w miejscach realizacji przedmiotu umowy.

§ 10.

 1. 1.   Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowana na podstawie wystawionych dwóch faktur – pierwsza po 30 września (za zrealizowana część zamówienia proporcjonalnie do wartości umowy) i po zakończeniu całego przedmiotu zamówienia nie później niż do 15.12.2012 r. z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

W przypadku dysponowania przez Zamawiającego środkami finansowymi Wykonawca może za zgodą Zamawiającego wystawić fakturę lub faktury przejściowe za wykonaną część przedmiotu zamówienia.

Każda ewentualna faktura przejściowa może być wystawiona przez Wykonawcę na kwotę, która będzie wcześniej zaakceptowana przez Zamawiającego.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu właściwie wystawionej faktury.

 

§ 11.

1. Jako koordynatora w zakresie wykonywanych obowiązków umownych Zamawiający wyznacza …………………………………

2. Jako koordynatora w zakresie wykonywanych obowiązków umownych Wykonawca wyznacza …………………………………

§ 12

 1. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących jego danych osobowych przez Zamawiającego i inne uprawnione do tego podmioty w celach związanych z realizacją niniejszej umowy, w szczególności w celu kontroli prawidłowością jej wykonania i rozliczeń.

Wykonawca niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się w trakcie realizacji niniejszej umowy i po jej zakończeniu do zachowania w tajemnicy przedmiotu prac, wszelkich materiałów, treści rozmów i informacji oraz dokumentów, w tym w szczególności zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem ww. umowy.

Zamawiający  powierza przetwarzanie danych osobowych firmie …………………..

Zamawiający  umocowuje firmę ………………………………. do wydawania jej   pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Zamawiający  przekazuje firmie ……………………… dane osobowe wyłącznie w celu   wykonania niniejszej umowy.

Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca – ……………………… przestrzega zasad wskazanych w ust. o ochronie danych osobowych i  rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004r.

Wykonawca podejmuje środki zabezpieczające zbiór danych , o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu MSWiA, o którym mowa w pkt 7,

Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy posiadający imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca  prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.

Wykonawca  jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu   przez pracowników mających dostęp do powierzonych danych osobowych, danych osobowych w poufności.

Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego  o:

a)      wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;

wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, w trakcie realizacji niniejszej Umowy i po jej zakończeniu:

a)      wszelkich materiałów, dokumentów czy informacji otrzymanych lub uzyskanych od Zamawiającego w jakikolwiek sposób lub jakąkolwiek drogą w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej Umowy;

b)      danych osobowych, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy,

wszelkich informacji, materiałów i dokumentów dotyczących Zamawiającego a uzyskanych w inny sposób niż przewidziany w lit. a) i b).

 1. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, dokumentów i materiałów dotyczących Zamawiającego podanych przez niego do publicznej wiadomości.

 

§ 13.

 1. 1.   Strony postanawiają, że obowiązują je kary umowne.

Kary niezależne od szkody będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary:

 • za zwłokę w realizacji całego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto oraz

za zwłokę w realizacji każdego szkolenia w poszczególnych zakresach tematycznych za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto oraz

za zwłokę w informowaniu Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestników na szkoleniu lub rezygnacji uczestnika ze szkolenia, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto oraz

 • za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary:

za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości  10% wynagrodzenia  umownego brutto.

3. W sytuacji gdy kara umowna nie pokrywa szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo  żądania odszkodowania na  zasadach  ogólnych.

§ 14.

 1. 1.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiany mogą dotyczyć:

a)      terminu, zakresu i harmonogramu warsztatu/szkolenia oraz miejsca wykonania usług w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzialnych w dniu udzielenia zamówienia,

w zakresie osób wykonujących przedmiot zamówienia,

zmiany przepisów o podatkach.

 1. 2.   Niedopuszczalne jest wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty Wykonawcy.

§ 15.

1. W  sprawach  nie uregulowanych  w  niniejszej  umowie  będą  miały  zastosowanie

     właściwe przepisy Kodeksu  cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 § 16.

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego.

 

PODPISY:

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                              WYKONAWCA:

 

 


 

„AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALINOWIE

PROJEKT WPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  

 

Załącznik nr 7 

 

Opis przedmiotu zamówienia

i sposobu wykonania

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń/warsztatów i działań w ramach instrumentów integracji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej łącznie dla 26 osób – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie w ramach projektu „Aktywność moją szansą” Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w  różnych zakresach tematycznych w ramach instrumentów aktywnej integracji społecznej. Miejsce przeprowadzenia i zorganizowania usług szkoleniowych dla wszystkich części zamówienia musi znajdować się w Kalinowie dla grupy I (13 osób) i grupy II (13 osób – osoby w wieku 15-18 lat) w Pisanicy. Grupie II należy zapewnić transport (tam i z powrotem) do miejsca szkolenia. Grupa II, uczestnicy w wieku 15-18 lat – jest to grupa ucząca się.

 

 

ISTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ:

1.Organizacja spotkania integracyjnego na początku projektu: przedstawienie celów i programu projektu, obiad + poczęstunek na słodko, 2 grupy, dla 26 BO + zespół projektowy(VIII-IX, 2012) – miejsce spotkania Kalinowo.

2. Organizacja spotkania podsumowującego na zakończenie projektu: podsumowanie realizacji projektu, obiad + poczęstunek na słodko, 2 grupy, dla 26 BO + zespół projektowy (XII, 2012) – miejsce spotkania Kalinowo.

3. Warsztaty kompetencji psychospołecznych dla 26 BO – 2 grupy x 36 godzin ( 72 godziny)Program szkolenia obejmuje: zajęcia motywacyjne i aktywizacyjne, asertywność, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, stres, autoprezentacja (VIII-XII 2012)

4.Warsztat stylizacji i wizażu, dla 26 BO- 2 grupy x 18 godzin (36 godziny).Program: estetyka stroju, higiena , dress-code, sztuka makijażu, fryzura .(IX-XI 2012)

5.Warsztat ABC Zarządzania budżetem domowym dla 26 BO -2 grupy x 18 godz. (36 godziny). Program: analiza potrzeb, planowanie wydatków, sposoby oszczędzania, zagrożenia kredytowe (X-XII)

6.Warsztat „Przemoc stop” dla 26 BO- 2 grupy x 18 godzin (36 godzin). Program: definicja przemocy instytucje udzielające pomocy ofiarom przemocy, procedura niebieskiej karty (X-XII)

 

INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ:

1.Warsztaty doradztwa zawodowego dla 26 BO- 2 grupy x 18 godz. (36 godzin). Program: metody aktywnego poszukiwania pracy, techniki opracowywania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, podanie), rozmowa kwalifikacyjna (IX-XI)

2.Wykład ekonomia społeczna w praktyce dla 26 BO- 2 grupy 2x12h (24 godziny. )Program: pojecie ekonomii społecznej, spółdzielczość socjalna, dobre praktyki, przedsiębiorczość społeczna, wolontariat ścieżką do rozwoju i zatrudnienia, organizacje pozarządowe (IX, X)

3.Warsztaty wyjazdowe do spółdzielni socjalnej w Prostkach dla 26BO (transport, catering, bilety wstępu, NNW) – celem wyjazdu będzie praktyczne poznanie funkcjonowania spółdzielni socjalnej, rozbudzenia zainteresowań i umiejętności, które mogą stać się inspiracją do dalszego rozwoju zawodowego X,XI

 

INSTRUMENT AKTYWIZACJI EDUKACYJNEJ:

1.Szkolenie z rękodzieła dla 26 BO – 2 grupy x 72 godzin (144 godziny). Program: zajęcia skierowane na wykorzystanie zasobów własnych do podniesienia jakości życia w obszarze estetyki, rozbudzenia zainteresowań i umiejętności, które mogą stać się inspiracją do rozwoju zawodowego( VIII-XI) Wykonane prace podczas zajęć pozostają do wykorzystania Zamawiającego.

2.Warsztaty edukacji artystyczno -wyjazdowe (jednodniowe) dla 26 BO do miejsca inicjatyw pozytywnych – Kacze Bagno, 13-306 Kurzętnik, (transport, pełne wyżywienie, bilety wstępu, NNW, opiekę przewodnika) Program: zajęcia skierowane na wykorzystanie zasobów własnych (taniec z ogniem, szczudły, pieczenie chleba) do podniesienia jakości życia w obszarze estetyki, rozbudzenia zainteresowań i umiejętności, które mogą stać się inspiracją do rozwoju zawodowego IX,X

 

INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ:

1.Grupowa terapia psychologiczna (GTP), dla 26 BO – 2 grupy x 18 godzin (36 godzin). Program: definiowanie i wspólne rozwiązywanie problemów BO, praca pod nadzorem psychologa (IX,X,XI).Wszyscy BO projektu znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i mają problemu do rozwoju , wsparcie i wskazanie możliwości rozwiązania problemów ma stanowić GTP.

 

WMAGANY ZAKRES (PROGRAM) SZKOLEŃ

Wykonawca dołącza program poszczególnych zajęć do oferty.

Wymagany termin szkoleń od dnia podpisania umowy do 10.12.2012 r.

 

   INNE  WYMAGANIA          

1. Szkolenie powinno się odbywać w godzinach od 8.00 do 15.00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy) dla Grupy II dopuszcza się prowadzenie zajęć w soboty oraz w godzinach popołudniowych. Szkolenie może odbywać się po max. 7 godzin lekcyjnych dziennie dla określonej grupy uczestników, 1 godzina lekcyjna to 45 min.

2.Wymagane miejsce prowadzenia warsztatów/szkoleń: Grupa IKalinowo, Grupa II Pisanica

3.Wykonawca zapewnia dowóz uczestników Grupy II do miejsca szkolenia (Pisanica) oraz transport powrotny do miejsca zamieszkania. W przypadku spotkań integracyjnych na rozpoczęcie i zakończenie projektu wykonawca zapewni transport do Kalinowa. Uczestnicy projektu (13 osób) zamieszkują w miejscowościach: Mazurowo, Pisanica, Sypitki, Laski Małe.

4.Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń catering w każdym dniu szkolenia (tzn. jeden gorący posiłek – obiad /drugie danie+kompot/,  przerwy kawowe: napoje, ciastka min. 3 rodzaje, kawa – rozpuszczalna, sypana, herbata, cytryna, cukier).

Wykonawca zapewnia dla każdego uczestnika szkolenia materiały szkoleniowe /np. notes, teczka, długopisy,  itp./, które po zakończeniu szkolenia przejdą w posiadanie uczestników szkolenia. Dodatkowy 1 komplet materiałów szkoleniowych Wykonawca przekaże dla Zamawiającego.

W przypadku  przerwania  szkolenia przez  skierowaną osobę Wykonawca niezwłocznie informuje o tym fakcie pisemnie Zamawiającego, który  skieruje w jej  miejsce następną osobę, a Wykonawca dołoży starań aby osoba dołączona do grupy uzupełniła zakres szkolenia, w którym nie uczestniczyła.

Wykonawca obowiązany jest ubezpieczyć uczestników szkolenia NNW (na czas trwania szkoleń i wyjazdów) od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem, oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, zgodnie z listą do ubezpieczenia przekazaną przez Zamawiającego. Wykonawca zgłosi do ubezpieczenia tylko osoby wskazane przez Zamawiającego /art. 41 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)/.

Wykonawca przedstawi raport końcowy z realizacji zmówienia, w którym będzie zawarta informacja o jakości szkoleń, kursów i warsztatów (ankiety oceniające prowadzenie zajęć)

Szkolenie zakończy się wydaniem dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia (zaświadczeń, świadectw, certyfikatów itp.) . Dokumenty te mają być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216).

Wykonawca zapewni warunki szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym też na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. z 2003r. Nr 6 poz.69 z późn. zm.).

5. Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia zapewnia sale wykładowe z kompletnym wyposażeniem obejmującym minimum: 1 laptop, 1 ekran oraz 1 rzutnik

6.Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia zapewnia uczestnikom szkolenia wszelkie pomoce dydaktyczne niezbędne dla realizacji zamówienia.

Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika szkolenia, dokumenty świadczące o ukończeniu szkolenia (zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty itp.), listy obecności uczestników oraz wszelkie inne dokumenty dotyczące realizowanego zamówienia muszą zawierać informację o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE ( logo UE, PO KL zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 04.02.2009 r.). Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia sal i pomieszczeń, w których odbywają się szkolenia zgodnie z Wytycznymi.

 

7.Wykonawca zobowiązuje się do:

a) przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu każdego szkolenia (w poszczególnych zakresach tematycznych) najpóźniej na 3 dni przed jego rozpoczęciem,

b) przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem i harmonogramem zatwierdzonym przez  Zamawiającego,

c)  systematycznej oceny postępów uczestników szkolenia, indywidualizacji kształcenia wobec osób mających trudności w procesie nauczania,

d) bieżącego informowania na piśmie Zamawiającego o przypadkach nieobecności na szkoleniu osób skierowanych oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa na szkoleniu w trakcie jego trwania, pod rygorem zapłaty kar umownych przez Wykonawcę za niedopełnienie tego obowiązku,

e) prowadzenia na bieżąco list obecności uczestników szkolenia potwierdzających swój udział we wszystkich zajęciach (w ramach każdego szkolenia) własnoręcznym podpisem i niezwłocznego ich przedłożenia Zamawiającemu nie później niż w terminie do 3 dni po zakończeniu danych zajęć,

f) prowadzenia i przekazania Zamawiającemu kserokopii dokumentacji przebiegu szkolenia stanowiącej:

 • dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,

protokół z egzaminu, jeżeli został przeprowadzony,

rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.

sprawozdanie z realizacji zamówienia.

g) przedłożenia do wypełnienia uczestnikom szkolenia ankiety – według wzoru          Zamawiającego przekazanego w trakcie wykonywania zamówienia,

   i) wydania uczestnikom szkolenia, jeżeli ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym, w terminie do 7 dni od daty dokonania oceny, zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia,

   j)   przekazywania Zamawiającemu w terminie do  7 dni po zakończeniu szkolenia:

 • imiennego wykazu osób, które ukończyły szkolenia,

imiennego wykazu osób, które nie ukończyły szkolenia,

protokółu  z egzaminu końcowego – jeżeli został przeprowadzony,

kserokopii zaświadczeń (lub innych dokumentów) świadczących o ukończeniu szkolenia,

ankiet,

dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie uczestników szkolenia (zgodnie z listą przekazaną przez Zamawiającego),

k) udostępnienia Zamawiającemu wglądu do wszystkich dokumentów, w tym dokumentów

     finansowych oraz elektronicznych związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia,

l)   przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotowego zamówienia do dnia 31.12.2020 r.

 

 

Podobne wpisy

RODZINA 500 PLUS   http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/   http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/   http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/prawo/                                      
INFORMACJA Informujemy o darmowym internetowym kursie j. angielskiego dla dzieci organizowanego w ramach KDR. To szansa dla dzieci zwłaszcza z małych miejscowości. Informacje i zapisy: http://www.minimu.pl/cpr. Zajęcia trwają
Caritas Podprogram 2016 już na nami 30 czerwca 2017 r wolontariusze i pracownicy Caritas w 25 diecezjach w Polsce wydali osobom potrzebującym ostatnie paczki w ramach Programu Operacyjnego
INFORMACJA W SPRAWIE NAB... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie informuje, że w  postępowaniu dotyczącym naboru na stanowisko  Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie zostały złożone niżej wymienione oferty
Pomoc społeczna Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w
,,AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZA... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie realizuje projekt systemowy ,,Aktywność Moją Szansą”. Wsparciem projektu zostało objętych 26 osób, które zostały podzielone na  2 grupy.50 %  uczestników stanowią