Zamówienie na usługi szkoleniowe i działania o charakterze środowiskowym w ramach projektu

Kalinowo: Usługi szkoleniowe i działania o charakterze środowiskowym w ramach projektu AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie

Numer ogłoszenia: 148928 – 2011; data zamieszczenia: 08.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo, tel. 0-87 629 86 27, faks 0-87 629 89 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gops.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ośrodek Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe i działania o charakterze środowiskowym w ramach projektu AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń/warsztatów i działań środowiskowych łącznie dla 47 osób – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie w ramach projektu Aktywność moją szansą Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w różnych zakresach tematycznych w ramach instrumentów aktywnej integracji społecznej w tym kontrakt socjalny -31 osób i Program Aktywności Lokalnej -16 osób. Miejsce przeprowadzenia i zorganizowania usług szkoleniowych dla wszystkich części zamówienia musi znajdować się w Kalinowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez właściwy wojewódzki urząd pracy;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykaz co najmniej jednej usługi wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (w zakresie prowadzenia szkoleń-warsztatów z zakresu integracji społecznej o wartości min 60 tys. zł brutto), z podaniem ich wartości oraz dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia posiadającymi kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia (wyłącznie według wzoru Zamawiającego – zał. nr 4), Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, dysponowanie następującymi osobami: Trener – psycholog, posiadający: -wykształcenie wyższe – mgr psychologii, Trener – doradca zawodowy, posiadający: – wykształcenie wyższe kierunek – doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego Trener – stylista i wizażysta, posiadający: – wykształcenie min średnie kierunkowe, Trener – warsztatu ABC zarządzania budżetem domowym, posiadający: – wykształcenie wyższe z zakresu zarządzania, Trener warsztatów rękodzieła , posiadający: – wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe, Trener – warsztatu (Przemocy stop) posiadający: – doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń z zakresu samoobrony

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

program zajęć wraz z przewidywanym harmonogramem każdego szkolenia/warsztatu (w poszczególnych zakresach tematycznych) z wyszczególnieniem: podziałów na grupy, dat, godzin, tematów zajęć, wykładowcy, i miejsca szkolenia – opracowany zgodnie z warunkami Zamawiającego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy na wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia. Opis i warunki tych zmian są zamieszczone w § 14 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.kalinowo.pl w dziale przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie ul. Osiedlowa 2, 19 – 314 Kalinowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie ul. Osiedlowa 2, 19 – 314 Kalinowo pokój nr 5 (księgowość).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Aktywność moją szansą Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Similar Articles

Warsztaty o przeciwdzia... Caritas Diecezji Ełckiej informuje, że w dniu 9 grudnia zostaną przeprowadzone warsztaty w ramach Działań Towarzyszących PO PŻ 2014-2020. Skierowane są one do osób korzystających z produktów
,,Aktywność Moją Szans... W ramach projektu ,, Aktywność Moją Szansą” w dniu     16.07.2014r.  odbyły się warsztaty wyjazdowe dla 50 uczestników projektu do Spółdzielni Socjalnej w Prostkach. Program obejmował poznanie funkcjonowanie
,,Aktywność Moją Sza... W ramach Aktywnej Integracji 31 osobowa grupa uczestników projektu objęta kontraktami socjalnymi wzięła udział w warsztatach ,,Przemoc Stop” prowadzonych przez wykwalifikowanego trenera Pana Adama Jankowskiego. W ramach
OGŁOSZENIE   W związku z realizacją zadań wynikających z rządowego wsparcia rodzin wielodzietnych wprowadzonego na podstawie uchwały nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie
ZAPYTANIE OFERTOWE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KALINOWIE ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O PRZRDSTAWIENIE OFERTY CENOWEJ NA DOWÓZ 16 UCZESTNIKÓW PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W RAMACH PROJEKTU „ AKTYWNOŚĆ MOJĄ
ZAPROSZENIE   Zaproszenie  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych działalnością ośrodka na Dzień Otwarty Projektu ,,Aktywność Moją Szansą” w WDK w Pisanicy dnia 30.09.2012r.