Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Nr sprawy 3.2013

1.  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie zaprasza do złożenia

    oferty na: wykonanie, dostawę i montaż szafy biurowej

 

2.   Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie, 

dostawa i  montaż szafy biurowej jako nadstawki nad szafami w ramach projektu „Aktywność moją szansą” Priorytetu VII Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej POKL 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lp. Nazwa produktu Ilość Specyfikacja produktu
1. Szafa na dokumenty 1 -Szafa na dokumenty zamykana na klucz z przesuwanymi drzwiami-Wymiary:Szerokość -160 cm

Wysokość -115 cm

Głębokość wewnętrzna -35 cm

Głębokość zewnętrzna -39 cm

Wykonana z płyty wiórowej o grubości 1,8 cm-2,4cm

– Płyta wiórowa  melaminowana

-Wieńce dolne i górne wykonane z płyty 2,5 cm – 3,6 cm

2 półki regulowane

-Uchwyty metalowe

-Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla ( również niewidoczne )zabezpieczone doklejka z tworzywa sztucznego PCV ABS

       Kolor mebli do uzgodnienia z zamawiającym.

       Dostarczone meble musza spełniać warunki bezpieczeństwa oraz posiadać wymagane         atesty i aprobaty techniczne.

 

Warunki gwarancji: GWARANCJA:

     Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę na wykonane meble musi wynosić co     najmniej 12 miesięcy. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji przedmiotu umowy bezpłatne naprawy gwarancyjne i serwis w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku, gdy to nie jest możliwe jest zobowiązany na swój koszt dostawę mebli do i z miejsca serwisu lub naprawy. Czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o usterce. Za powiadomienie na piśmie uważa się również przesłanie dokumentu faksem lub pocztą elektroniczną.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru mebli biurowych na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Wszelkie koszty związane z usuwaniem usterek objętych gwarancją ponosi Wykonawca.

 

3.Termin realizacji zamówienia: Zamówienie należy wykonać w terminie 14 dni od dnia          podpisania umowy.

 

4.Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego: strona www.gops.org.pl, tablica informacyjna GOPS Kalinowo

 

5.Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej  szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: GOPS Kalinowo, ul.  Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo , Tel. 87 629 89 60

 

6. Kryteria wyboru ofert: Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona w    oparciu o kryterium określone w pkt. 7.

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium najniższej ceny.

 

8.Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu.

9.Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnego zlecenia.

 

10.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem,   na adres zamawiającego,  z adnotacją „Zapytanie ofertowe nr 3.2013  na wykonanie, dostawę i montaż szafy biurowej” ofertę należy złożyć na załączonym druku do zapytania ofertowego- załącznik nr 1

 

11. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 26.07.2013roku, do godziny 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie ul. Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo.

12. Do zamówienia niniejszego nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

                                                                                                                                                Kierownik GOPS

                                                                                                                                                         Ewa Rak

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza ofertowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Osiedlowa 2

19-314 Kalinowo

 

 

OFERTA

 

Wykonawca…………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Po zapoznaniu się z materiałami ofertowymi składam swoją ofertę na:

Wykonanie, dostawę i montaż szafy biurowej

Oferuję wykonanie w/w zadania za cenę netto:

 

………………………zł ( słownie: …………………………………………………………………..)

powiększoną o podatek VAT w wysokości ………….%, tj. …………………………………zł    ( słownie ……………………………………………………………………………………………………………………..)

 

 To jest łączna należność za wykonanie zadania w wysokości …………………….. zł (cena  brutto oferty) 

(słownie: ………………………………………………………………………………………)

 

 

 

Termin wykonania :

14 dni od otrzymani pisemnego zlecenia.

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………,

………………………………………………………………………………………………………………………,

…………………………………………………………………………………………,

…………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

……………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej)  

……………., dnia……………………..

      (miejscowość, data)

Similar Articles

Sprawozdanie finansowe Gm... Sprawozdanie Finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie za 2018r. na które składają się: bilans rachunek zysków i strat zestawienie zmian w funduszu jednostki informacja dodatkowa sporządzone
,,AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANS... W dniu 02.08.2011r.  31 osób biorących udział w projekcie,, Aktywność Moją Szansą” uczestniczyło w działaniach o charakterze środowiskowym skierowanych na integrację społeczną  poprzez umożliwienie korzystania z dóbr
Zarządzenie w sprawie Re... Zarządzenie Nr 3/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie z dnia  30 marca  2012   w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie
Dożywianie dzieci w szko... Przypominamy wszystkim zainteresowanym pomocą w formie dożywiania dzieci w roku szkolnym 2017/2018 o konieczności składania wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie w terminie od 15
„ AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZ... W ramach projektu „ Aktywność   Moja  Szansą „ 31 osobowa grupa objęta kontraktem socjalnym bierze udział w warsztatach z doradztwa zawodowego. Uczestnicy dzięki tym zajęciom : –
OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie informuje, że wnioski na dożywianie dzieci w szkole będą przyjmowane od miesiąca lipca 2014r.