Aktualne wykazy dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Aktualne wykazy dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osób świadczących npp i npo na terenie powiatu ełckiego w roku 2022 – od 12 stycznia;

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać:

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie

pod nr 87 615-65-30 poniedziałek – piątek w godz. 7:30-15:30

lub poprzez e-mail: npp@powiat.elk.pl .

Inne informacje:

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

———————————————————————————————————————————

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może dokonać anonimowej oceny udzielonej pomocy – poprzez wypełnienie KARTY POMOCY-część B oraz wrzucenie jej do urny znajdującej się w punkcie pomocy prawnej lub w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna Mediacja

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np. firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

Forma zapisu:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie

pod nr 87 615-65-30 poniedziałek – piątek w godz. 7:30-15:30

lub poprzez e-mail: npp@powiat.elk.pl .

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

obejmuje:

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu.

Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

Kto może skorzystać:

Każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem i osoby jej najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie z innych źródeł.

Forma zapisu:

Telefonicznie lub osobiście w podanych godzinach:

Kontakt

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Funduszu Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa

Linia Pomocy Pokrzywdzonym: +48 222 309 900

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Suwałkach

Suwałki

ul. Noniewicza 91

Poniedziałek 13.00-20.00
Wtorek 9.00-16.00
Środa 9.00-16.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00
Sobota 7.00-12.00

TEL.: 087 565 02 58

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Lokalny Punkt Pomocy Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ełku

Ełk

ul. Kościuszki 27A

Wtorek 15.00-20.00
Czwartek 15.00-20.00

TEL.: 518 213 707

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Lokalny Punkt Pomocy Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Augustowie

Augustów

ul. 3 Maja 60

Wtorek 15.00-20.00
Czwartek 15.00-20.00

TEL.: 518 213 709

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Lokalny Punkt Pomocy Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Olecku

Olecko

Kolejowa 31

Środa 15.00-20.00
Czwartek 15.00-20.00

TEL.: 518 212 773

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Lokalny Punkt Pomocy Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Grajewie

Grajewo

ul. Strażacka 6

Środa 15:00-20:00
Sobota 8:00-13:00

TEL.: 518 595 672

Inne informacje:

Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, natomiast w przypadku osób pierwszego kontaktu – również za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem.

Lista Jednostek Poradnictwa

Możesz również polubić…