Autor: Żaneta Ogulewicz

Dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie informuje, że zbliża się koniec terminu składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Przypominamy, że dodatek osłonowy przysługuje osobom,...

Przemoc domowa

Przemoc domowa Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: – narażające tę osobę...

flaga polski

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne). Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników Programu...