Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 na podstawie art 6 ust. 1 i art 9 ust. 2 oraz art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie, ul. Osiedlowa 2, 19-314 Kalinowo, adres e-mail: gops-kalinowo@elknet.pl, tel. 87629 89 60
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować́ się̨ pod adresem e-mail: iod@kalinowo.pl, lub bezpośrednio
  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kalinowie w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji zadań́ wynikających z: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” , ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny oraz innych przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ na podstawie RODO tj.: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – przetwarzania jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3), w związku z zapisami: Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt;
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;
 7. Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę̨ przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
  b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
  c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są̨ Pani/Pana dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się̨ na podstawie Pani/Pana zgody), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być́ zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się̨ przetwarzanie;
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być́ zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się̨ przetwarzanie;
 4. Pani/Pana dane nie będą̨ poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
 5. Pani/Pana dane nie będą̨ przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się̨ poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej;
 6. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.