Fundusz alimentacyjny- okres świadczeniowy 2023/2024

Wnioski o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 można składać już
od 1 lipca 2023r. (uwaga! Tylko w formie elektronicznej) lub od 1 sierpnia 2023r. (w formie papierowej).

Nowość w okresie świadczeniowym 2023/2024:

-podwyższenie kryterium dochodowego z 900,00 zł na 1.209,00 zł.

W przypadku przekroczenia tego kryterium będzie obowiązywała tzw. zasada “złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że przekroczenie kryterium dochodowego nie zawsze będzie skutkowało odmową świadczenia z funduszu. W takiej sytuacji świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem tego mechanizmu to 100 zł.

-rokiem „bazowym” jest rok 2022, zatem dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie oblicza się na podstawie roku 2022 ORAZ WSZYSTKICH ZMIAN PO TYM ROKU.

Krótkie przypomnienie:

Fundusz alimentacyjny to pomoc materialna dla tych, którym przysługuje prawo do alimentów (sądowne), ale rodzic zobowiązany do ich płacenia uchyla się od tego obowiązku. W takiej sytuacji można wnioskować do funduszu alimentacyjnego o wypłatę świadczenia.

Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

 • na dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna;
 • na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat;
 • na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że uczy się ono w szkole lub w szkole wyższej;
 • na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka i bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo jest w rodzinie zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego, który składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Za małoletnie dzieci wniosek składa przedstawiciel ustawowy (rodzic).

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalane jest na okres świadczeniowy, który trwa od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Termin rozpatrzenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego z uwzględnieniem daty złożenia wniosku

Lp.Data złożenia wnioskuTermin rozstrzygnięcia i wypłaty świadczenia
1lipiec (elektronicznie)-sierpieńdo 31 października
2wrzesieńdo 30 listopada
3październikdo 31 grudnia
4listopaddo 31 stycznia
5grudzień-styczeńdo końca lutego

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis orzeczenia sądu o zarządzeniu alimentów i ich wysokości,
 • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji – zaświadczenie od komornika za ostatnie 2 miesiące przed złożeniem wniosku,
 • zaświadczenie o dochodach – w przypadku okresu świadczeniowego 2023/2024 należy okazać dochody za 2022 r., z uwzględnieniem zmian, jeżeli takie zaszły,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły – tylko, jeśli osoba ukończyła 18. rok życia i nadal się uczy,
 • inne, potrzebne dokumenty, które potwierdzają, że dana osoba spełnia warunki przyznania świadczenia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł i są wypłacane w okresach miesięcznych.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu, są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

W sytuacji gdy świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostało m.in.:

 • wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,
 • przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
 • wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,
 • wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów,
 • wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję,
 • wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu

– to oznacza, że świadczenie to zostało nienależnie pobrane.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie, jest zobowiązana do ich zwrotu.

Od kwoty nienależnie pobranego świadczenia naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń stała się ostateczna.

Możesz również polubić…