Kampania Biała Wstążka 2021

W okresie od 25-go listopada br. do 10-go grudnia br. trwa Kampania Białej Wstążki, realizowana w ramach 16 Światowych Dni Przeciwdziałania Przemocy. Kampania Białej Wstążki jest symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej wobec kobiet. Jest to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy, która może przybierać różne formy. Jej celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z występowaniem przemocy – podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie, poszerzenie poziomu wiedzy obywateli oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających w tym obszarze. Nawiązuje również do dialogu i poprawy współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej oraz promowania wartości rodzinnych. Znakiem akcji jest biała wstążka, która symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania.

WAŻNE ADRESY I TELEFONY

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie: tel: 87 629-89-60

Pracownicy socjalni są dostępni codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00.

Komenda Powiatowa Policji w Ełku Tel. 47 735 52 00

Rewir Dzielnicowych w Kalinowie: Tel. 87 629-84-70

Niebieska Linia – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Tel. 801-120-002

Policja tel. 997 / Straż Pożarna tel. 998  / Pogotowie tel. 999

Możesz również polubić…