Nabór wniosków na realizację programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
ogłoszono nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Link bezpośredni:


https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Ponadto, ogłoszenie o naborze wniosków w ramach ww. programu zamieszczone zostanie
w najbliższym możliwym terminie na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski w zakładce
polityka społeczna, w zakładce programy rządowe i resortowe, w zakładce Fundusz
Solidarnościowy oraz w BIP.
W stosunku do edycji 2023 istotną zmianą w Programie jest umożliwienie wyboru asystenta
przez osobę z niepełnosprawnością lub jej opiekuna (w przypadku osób niepełnoletnich lub
ubezwłasnowolnionych) bez konieczności spełniania warunków dotyczących wykształcenia
czy doświadczenia. Osoba z niepełnosprawnością przejmuje odpowiedzialność za wybór
takiej osoby i potwierdza w oświadczeniu zawartym w Karcie zgłoszenia, że wskazana osoba
jest przygotowana do pełnienia takiej funkcji.
Ponadto zwiększona została stawka wynagrodzenia dla asystenta do 50 zł oraz podniesiono
limit przeznaczony na zakup ubezpieczenia do 200 zł, a także rozszerzono definicję rodziny
o zięcia i synową. Wprowadzono możliwość przesuwania kosztów w ramach zadania oraz
analogicznie do programu COM, wprowadzono możliwość wniesienia do Ministra
umotywowanych zastrzeżeń, w przypadku negatywnej oceny wniosku przez wojewodę.
Wnioski składane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Funduszu
Solidarnościowego, dostępnego wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników
pod adresem url: https://bfs.mrips.gov.pl w terminie od 14 sierpnia do 15 września 2023 r.

Możesz również polubić…