ASYSTENT RODZINY

Zgodnie z art. 15.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 13a. realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w...