Posiłek w szkole i w domu – 2024

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym.

Możesz również polubić…