Dodatek osłonowy 2024

Świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. Celem dodatku jest częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i paliw, wysokiego poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kalinowie pok. nr 3 lub za pośrednictwem poczty oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wypadku wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacane jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024r.

Dodatek osłonowy uzależniony jest od liczby osób w gospodarstwie domowym (patrz tabela) oraz od przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na osobę w 2022r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Jeżeli, kwota dodatku będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Kwota dodatku osłonowegoLiczba osób w gospodarstwie domowymKwota podwyższonego
dodatku osłonowego
228,80 zł1286,00 zł
343,20 zł2-3429,00 zł
486,20 zł4-5607,75 zł
657,80 zł6+822,25 zł

W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie przysługuje temu, kto pierwszy złoży wniosek. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek może być wyższy (patrz tabela), jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest jedno z następujących źródeł: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 2456).

Zgodnie z art. 2 ust 12 i 13 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r., o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023r., poz. 759 ze zm.) – Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
W związku z powyższym zachęcamy do wpisaniu we wniosku adresu e-mail, na który zostanie przesłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r., o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023r., poz. 759 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024r. (Dz. U. poz. 59)

Możesz również polubić…